Pravidlá sútaže na facebooku

Pravidlá sútaže

 

Tieto pravidlá sú jediným dokumentom, ktorý úplne a záväzne upravuje pravidlá sútaže vo vzťahu k spotrebiteľom na území Slovenskej republiky.

 

Usporiadateľ sútaže, organizátor súťaže a účastník súťaže

Usporiadateľom súťaže je LB BOHEMIA, spol. s r.o., OC JasPark, Sídlisko Jas 5/936,

924 01 Galanta, IČO: 36257915, ďalej len „Usporiadateľ“.

 

Organizačným zaistením Sútaže je poverená spoločnost ImperialMedia s.r.o., zo sídlom Svatojiřské nábřeží 1208, 686 01 Uherské Hradiště, IČO 27737683, daľej len  „Organizátor“.

Účastníkom je fyzická osoba staršia  ako 18 rokov s doručovacou adresou na území Českej alebo Slovenskej republiky, ktorá akceptuje pravidlá Sútaže. Ďalej iba  „Účastník“. Sútaže sa nemôžu zúčastniť osoby v pracovnom alebo podobnom vzťahu k Organizátorovi a Usporiadaťeľovi Súťaže, ako aj  osoby takým osobám blízke podľa  §22 Občianskeho zákoníka.

Súťaž  nie je žiadnym spôsobom prevádzkovaná, sponzorovaná alebo spojena s platformou Facebook a platforma Facebook za ňu  neručí. Informácie poskytnuté v rámci Súťaže poskytujete Usporiadaťeľovi alebo  Organizátorovi, nie  spoločnosti Facebook.

Podmienky sútaže

Súťaž  prebieha na fanpage  Usporiadaťeľa na adrese  https://www.facebook.com/LB-Bohemia-SK-1907410715963901,  výhradne prostredníctvom platformy Facebook.

Dátum konania súťaže je uvedený v texte súťažného príspevku.

Súťažiaci sa do Súťaže zapojí vložením komentára obsahujúcim obrázok/text a dalšie.

Vložením komentára príma Účastník všetky podmienky sútaže. Komentár musí být v českom alebo v slovenskom jazyku  spĺňať pravidlá platformy Facebook, nesmie obsahovať vulgarizmy ani útoky na Usporiadaťeľa, Organizátora alebo iné osoby.

Každý Účastník smie súťažiť iba jeden raz a už  raz poslanú odpoveď nemôže dodatočne opraviť. Pokiaľ Usporiadaťeľ súťaže zistí, že sa Účastník zúčastnil súťaže viacejkrát aj  s použitím  iných  osobných údajov, je oprávnený vyradiť Účastníka zo súťaže.

Usporiadaťeľ si vyhradzuje právo vyradiť zo súťaže tých  Účastníkov, ktorí porušujú pravidlá alebo u ktorých existuje podozrenie na spáchanie podvodného alebo nekalého jednania zo strany niektorého z Účastníkov či inej osoby, ktorá dopomohla danému Účastníkovi k získaniu výhry.

Výhry

Výhry určuje Usporiadaťeľ  a budú oznámené spolu so sútažnou otázkou. Výhry výhercom venuje spoločnosť uvedená pri  vyhlásení sútaže.

Výherci budú vylosovaní náhodným výberom pomocou aplikácie Agorapulse.

Výherca bude po ukončení sútaže zverejnený v komentároch pod sútažnou otázkou a to organizátorom sútaže.

Jednotliví Účastníci môžu počas trvania sútaže získať maximálne jednu výhru.

Podmienky získania výhier

Výhercovia sú povinný do piatich pracovných dní (odo dňa vyhlásenia výhercov) napísať do súkromných zpráv na facebookový profil LB Bohemia SK, kde bude dohodnuté prevzatie výhry.  Neskoršie žiadosti nebudú akceptované. Výhry sa zasielajú poštou. Iné prevzatie je možné iba po dohode so  zástupcami  LB Bohemia SK. Výhry, o ktoré si výherci nenapíšu v určenej dobe, prepadajú v prospech Usporiadaťeľa. Výhry účastníkov, ktoré z dôvodu neovplivniteľného  na strane Usporiadaťeľov alebo organizátora nebude možno doručit, prepadajú v prospech Usporiadaťeľa.

Na výhry nevzniká právny nárok a nie je  možné ich vymeniť za hotovosť ani miesto nich požadovať iné plnenie. Výhry nie sú súdne vymahateľné.

Spracovanie osobných údajov

 

Spracovanie osobných údajov sa riadi Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27.apríla 2016 (dalej iba „GDPR“) a platnou legislatívou Slovenskej republiky. Usporiadateľ je správcom osobných údajov a Organizátor je spracovateľom osobných údajov v zmysle  čl. 4 GDPR.

 

Usporiadateľ oprávnený záujem získať a spracovávať osobné údaje Účastníkov v rozsahu meno, priezvisko, obsah komentára pre účel sútaže po dobu 3 mesiacov od začiatku sútaže.  Ďalej pre účel zaslania výhry má u výhercov oprávnený záujem spracovávať osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, kontaktná adresa, e-mail a telefón, ktoré bude zdielať s vybraným dopravcom. Tieto údaje vymažeme týždeň po odoslaní výhry.

Proti spracovaniu osobných údajov  je možné podať kedykoľvek  námietku poslaním súkromnej správy fanpage Usporiadateľa na platforme Facebook.

Ostatné práva na prístup, opravu, vymazanie uplatníte použitím nástrojov platformy Facebook. Právo na obmezenie spracovania môžete uplatniť poslaním súkromnej správy fanpage Usporiadateľa na platforme Facebook.

Záverečné dojednania

Usporiadateľ sútaže si vyhrazuje právo kedykoľvek jednostranne zmeniť pravidlá sútaže, bez uvedenia dalšieho zdôvodnenia súťaž skrátiť alebo prerušiť, pričom jeho rozhodnutie je účinné ihneď po zverejnení.

Rozhodnutie Usporiadateľa vo všetkých otázkach týkajúcích sa Účastníkov, sútaže alebo výhier je konečné.